Website phong trào Sinh viên 5 tốt - Liên chi hội sinh viên An Giang.

Phong trào Sinh viên 5 tốt ©

SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ?

Danh hiệu "sinh viên 5 tốt" là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, "Sinh viên 5 tốt" năm nay đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng,... Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Thể lực tốt – Hội nhập tốt – Tình nguyện tốt”

Tại Đại học Cần Thơ, các bạn sinh viên liên hệ Ban chấp hành các chi hội sinh viên trực thuộc Liên chi hội sinh viên An Giang để được hướng dẫn cách thức đăng ký.

Hướng dẫn

Tiêu chuẩn cấp thành phố & trung ương

1. Tiêu chuẩn chung
- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường);
- Được Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh đề nghị xét ở cấp Trung ương (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải được Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đề nghị).
2. Tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Đối với những trường đặc thù không đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Giỏi.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.
+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu... được biểu dương từ cấp trường hoặc cấp xã trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt
- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên.
+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tư cách là tác giả thứ nhất.
+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt: Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).
- Tham gia và đạt giải cấp trường trở lên tại các hoạt động thể thao phong trào.
2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt
- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)
- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt
- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B2 hoặc tương đương bằng B2 (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường.
- Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
* Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu.
II. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:
1. Đối tượng:
- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội; liên chi đoàn, chi đoàn - đối với các trường chưa thành lập tổ chức Hội Sinh viên
2. Tiêu chuẩn
- Phải đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Tiêu chuẩn cấp trường

1. Đạo đức tốt

1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

- Có lối sống văn hóa, văn minh.

- Điểm rèn luyện trung bình năm học đạt từ 80 điểm trở lên.

1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:

- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.

- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.

2. Học tập tốt

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.

- Chuyên cần trong học tập.

- Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 2,5 trở lên và không bị nợ môn trong năm học.

2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:

- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.

- Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.

- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương các tổ chức khoa học, xã hội.

- Có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.

- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

3. Thể lực tốt

3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) Đạt điểm B trở lên ít nhất 2 học phần Giáo dục thể chất. Và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

(2) Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm học do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu

- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tình nguyện tốt

4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

(1) Được khen thưởng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016.

(2) Tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện trong năm học.

(3) Tham gia ít nhất 02 lần Hiến máu tình nguyện trong năm học.

4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.

- Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện trong năm học.

- Được nhận các giải thưởng về tình nguyện do các cấp chính quyền, các tổ chức trao tặng.

5. Hội nhập tốt

5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) Về ngoại ngữ và tin học

+ Ngoại ngữ: đạt 1 trong 3 điều kiện sau

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy đổi bên dưới

Đối tượng

Chứng chỉ

CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL

Sinh viên

năm 1, 2

A

A2

3.5

300

420 BPT

120 CBT

40 iBT

Sinh viên

năm 3 trở lên

B

B1

4.5

450

500 BPT

173 CBT

61 iBT

- Điểm trung bình ít nhất 02 học phần ngoại ngữ đạt từ B trở lên và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Olympic ngoại ngữ cấp trường trở lên.

+ Tin học: đạt 1 trong 3 điều kiện sau

- Đạt chứng chỉ A tin học trở lên;

- Điểm trung bình 02 học phần tin học đạt từ B trở lên và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Olympic tin học cấp trường trở lên.

(2)+ Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm; các cuộc thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động phong trào cấp Khoa, Liên chi hội trở lên.

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động Hội nhập do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu

- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

Danh sách Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2013-2014

LCHSV An Giang có 51 bộ hồ sơ đạt yêu cầu Sinh viên 5 tốt cấp trường trên tổng số 59 bộ hồ sơ mà Liên chi hội đã gửi lên Hội sinh viên trường. Sau khi tiến hành xét duyệt HSV trường đã chọn 3 bộ hồ sơ đề nghị xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phồ (Nguyễn Vũ Linh, Phạm Minh Trung, Lê Quốc Huy). Dự kiến ngày 09/01/2015 sẽ tổ chức trao danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường tại Hội trường lớn trường Đại học Cần Thơ.



Danh sách 51 bộ hồ sơ đạt tiêu chuẩn cấp trường
1Nguyễn Vũ LinhB1206165Bảo vệ thực vật K38
2Phạm Minh TrungB1206229Bảo vệ thực vật K38
3Lê Quốc HuyB1208407Thông tin học K38
4Trương Thanh Toàn1110771Xây dựng cầu đường K37
5Trần Dân An1117473Toán ứng dụng K38
6Đặng Thị Thanh Trân3112410Sinh học K37
7Nguyễn Hoàng Tuấn3112574Công nghệ sinh học K37
8Trần Thị Kim Chi4114209Tài chính ngân hàng K37
9Huỳnh Thị Kim Lan5115808Luật Thương mại K37
10Nguyễn Trọng NghĩaB1201132Việt Nam học K38
11Nguyễn Ngọc Huỳnh NhưB1201240Ngôn ngữ Anh K38
12Đoàn Nhật GiangB1201609Thông tin học K38
13Đinh Mỹ Hoa LêB1201620Thông tin học K38
14Lê Kim TuyềnB1201643Thông tin học K38
15Nguyễn Thị Mỹ HạnhB1201739Quản trị kinh doanh K38
16Nguyễn Thị Thanh NgọcB1201766Quản trị kinh doanh K38
17Trương Minh QuânB1201777Quản trị kinh doanh K38
18Phan Thị Thúy HằngB1201910Marketing K38
19Nguyễn Thị NhiB1201937Marketing K38
20Nguyễn Thị Tuyết NhiB1201938Marketing K38
21Trần Thị Hạnh NguyênB1202084Kinh doanh quốc kế K38
22Nguyễn Phát TàiB1202095Kinh doanh quốc kế K38
23Trần Thị Thùy DungB1202499Kế toán K38
24Nguyễn Thị My LenB1202530Kế toán K38
25Phạm Thị Bích DuyênB1202772Luật Thương mại K38
26Cao Vĩ ĐạtB1203550Hóa dược K38
27Nguyễn Ngọc HạcB1203555Hóa dược K38
28Nguyễn Duy KhánhB1204166Tin học ứng dụng K38
29Dư Tuấn NguyênB1204188Tin học ứng dụng K38
30Lê Thị Huỳnh NhưB1204192Tin học ứng dụng K38
31Lê Thị Kim NhungB1204946Kỹ thuật điện tử và truyền thông K38
32Huỳnh Phước ToànB1204978Kỹ thuật điện tử và truyền thông K38
33Đặng Thị DuyênB1205146Công nghệ thực phẩm K38
34Cao Quốc ToànB1205574Xây dựng công trình thủy K38
35Võ Thị ThêmB1206394Kinh tế nông nghiệp K38
36Phan Anh KiệtB1206394Luật Hành chính K39
37Nguyễn Thị Tuyết LanB1206561Phát triển nông thôn K38
38Nguyễn Văn QuânB1206600Phát triển nông thôn K38
39Nguyễn Thành LongB1207691Luật Hành chính K38
40Hồ Cẩm ThanhB1208453Thông tin học K38
41Huỳnh Phương ThảoB1208455Thông tin học K38
42Nguyễn Hoàng Anh ThưB1208463Thông tin học K38
43Trần Hoàng NamB1209535Phát triển nông thôn K38
44Huỳnh Thị Bích HạnhB1301500Ngôn ngữ Anh K39
45Trần Huỳnh Tường ViB1301633Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh K39
46Nguyễn Kim ChiB1301637Ngôn ngữ Anh K39
47Lê Thị Thanh ThủyB1302086Quản trị kinh doanh K39
48Huỳnh Khắc DuyB1303081Luật Thương mại K39
49Đào Thụy Minh ThùyB1303146Luật Thương mại K39
50Nguyễn Thị Trúc LyB1306483Công nghệ thực phẩm K39
51Lê Hoàng Bảo LâmB1307744Bảo vệ thực vật K39

Văn phòng LCHSV An Giang
Category

Không có nhận xét nào:

Leave a Reply

Popular Post

Liên hệ


Thông tin liên hệ


Email tư vấn: bch@lienchiangiang.vn
Tư vấn qua mạng xã hội: https://www.facebook.com/lienchiangiang

Videos

Gửi tin nhắn

♖Họ tên :
✎Email *bắt buộc
✉Tin nhắn *bắt buộc