Website phong trào Sinh viên 5 tốt - Liên chi hội sinh viên An Giang.

Phong trào Sinh viên 5 tốt ©

SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ?

Danh hiệu "sinh viên 5 tốt" là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, "Sinh viên 5 tốt" năm nay đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng,... Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Thể lực tốt – Hội nhập tốt – Tình nguyện tốt”

Tại Đại học Cần Thơ, các bạn sinh viên liên hệ Ban chấp hành các chi hội sinh viên trực thuộc Liên chi hội sinh viên An Giang để được hướng dẫn cách thức đăng ký.

Hướng dẫn

Tiêu chuẩn cấp thành phố & trung ương

1. Tiêu chuẩn chung
- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường);
- Được Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh đề nghị xét ở cấp Trung ương (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải được Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đề nghị).
2. Tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Đối với những trường đặc thù không đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Giỏi.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.
+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu... được biểu dương từ cấp trường hoặc cấp xã trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt
- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên.
+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tư cách là tác giả thứ nhất.
+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt: Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).
- Tham gia và đạt giải cấp trường trở lên tại các hoạt động thể thao phong trào.
2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt
- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)
- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt
- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B2 hoặc tương đương bằng B2 (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường.
- Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
* Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu.
II. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:
1. Đối tượng:
- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội; liên chi đoàn, chi đoàn - đối với các trường chưa thành lập tổ chức Hội Sinh viên
2. Tiêu chuẩn
- Phải đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Tiêu chuẩn cấp trường

1. Đạo đức tốt

1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

- Có lối sống văn hóa, văn minh.

- Điểm rèn luyện trung bình năm học đạt từ 80 điểm trở lên.

1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:

- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.

- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.

2. Học tập tốt

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.

- Chuyên cần trong học tập.

- Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 2,5 trở lên và không bị nợ môn trong năm học.

2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:

- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.

- Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.

- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương các tổ chức khoa học, xã hội.

- Có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.

- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

3. Thể lực tốt

3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) Đạt điểm B trở lên ít nhất 2 học phần Giáo dục thể chất. Và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

(2) Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm học do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu

- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tình nguyện tốt

4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

(1) Được khen thưởng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016.

(2) Tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện trong năm học.

(3) Tham gia ít nhất 02 lần Hiến máu tình nguyện trong năm học.

4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.

- Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện trong năm học.

- Được nhận các giải thưởng về tình nguyện do các cấp chính quyền, các tổ chức trao tặng.

5. Hội nhập tốt

5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) Về ngoại ngữ và tin học

+ Ngoại ngữ: đạt 1 trong 3 điều kiện sau

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy đổi bên dưới

Đối tượng

Chứng chỉ

CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL

Sinh viên

năm 1, 2

A

A2

3.5

300

420 BPT

120 CBT

40 iBT

Sinh viên

năm 3 trở lên

B

B1

4.5

450

500 BPT

173 CBT

61 iBT

- Điểm trung bình ít nhất 02 học phần ngoại ngữ đạt từ B trở lên và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Olympic ngoại ngữ cấp trường trở lên.

+ Tin học: đạt 1 trong 3 điều kiện sau

- Đạt chứng chỉ A tin học trở lên;

- Điểm trung bình 02 học phần tin học đạt từ B trở lên và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Olympic tin học cấp trường trở lên.

(2)+ Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm; các cuộc thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động phong trào cấp Khoa, Liên chi hội trở lên.

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động Hội nhập do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu

- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

Kế hoạch Triển khai bình xét “Sinh viên 5 tốt”, năm học 2014 – 2015

I.    Mục đích, ý nghĩa
Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là nền tảng, là xương sống của phong trào sinh viên Việt Nam nói chung, của sinh viên Đại học Cần Thơ nói riêng. Căn cứ vào hướng dẫn của Hội sinh viên trường về việc bình xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường năm học 2014 – 2015, nay BCH Liên chi lập kế hoạch triển khai trong toàn đơn vị LCHSV An Giang cũng như triển khai đến các bạn sinh viên nói chung. Mục đích của kế hoạch nhằm:
-  Tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa và mục đích của phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Từ đó, thu hút được sự quan tâm của các bạn hội viên, sinh viên phấn đấu và rèn luyện để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
-  Triển khai, hướng dẫn về các tiêu chí để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 – 2015. Từ đó, vận động và hỗ trợ các bạn hội viên, sinh viên làm hồ sơ xin bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
-  Vận động các bạn hội viên, sinh viên chưa đủ các chỉ tiêu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 – 2015 đăng ký rèn luyện “Sinh viên 5 tốt” trong năm học 2015 – 2016. Từ đó, BCH Liên chi và Chi hội theo dõi, hỗ trợ cho các bạn hội viên, sinh viên đã đăng ký phấn đấu đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
II.  Nội dung
1.   Tuyên truyền và triển khai bình xét “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
-  Đối tượng: hội viên của LCHSV An Giang, có thể mở rộng ra các bạn sinh viên của Đại học Cần Thơ nói chung.
-  Nội dung:
+ Mục đích, ý nghĩa của phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
+ Các chỉ tiêu để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 – 2015.
+ Hồ sơ xin bình xét.
+ Thời gian nộp hồ sơ.
+ Liên hệ hỗ trợ khi cần và các nội dung khác.
-  Hình thức:
+ Làm 1 clip tuyên truyền, hình ảnh tuyên tuyên để đăng trên website Liên chi, group Facebook của Liên chi và các Chi hội trực thuộc.
+ Triển khai trực tiếp trong các buổi họp lệ của Chi hội. Vận động trực tiếp hội viên, sinh viên làm hồ sơ xin bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”.
+ Gửi mail cho các bạn hội viên.
+ Dán thông báo.
2.   Hướng dẫn và bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường
-  Hướng dẫn: căn cứ vào hướng dẫn số 434/ HD-HSV về việc triển khai bình xét Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Lưu ý, thời hạn nộp hồ sơ xin bình xét không thực hiện theo hướng dẫn, BCH Liên chi điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình của đơn vị.
-  Các bước bình xét:
+ Bước 1: Ban chấp hành Chi hội hướng dẫn hội viên, sinh viên đối chiếu các tiêu chuẩn của sinh viên 5 tốt, hoàn thành hồ sơ nộp cho Ban chấp hành Chi hội.
+ Bước 2: Hội đồng xét chọn cấp Chi hội tổ chức bình chọn “Sinh viên 5 tốt” trên cơ sở các hồ sơ nộp, lập danh sách gửi về Ban chấp hành Liên chi để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp Liên chi.
+ Bước 3: Hội đồng xét chọn cấp Liên chi tổ chức bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi, lập danh sách các hồ sơ tiêu biểu gửi về Ban chấp hành Hội sinh viên trường để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp trường.
3.   Đăng ký rèn luyện “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015 – 2016
-  Đối tượng: tất cả các bạn hội viên, sinh viên chưa đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 – 2015; các bạn tân sinh viên khóa 41 có mong muốn phấn đấu rèn luyện để đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2015 – 2016.
-  Hình thức: tạo link đăng ký và lưu thông tin của những bạn đăng ký trong trang chuyên về “Sinh viên 5 tốt” trên website.
-  Nội dung: danh sách những bạn đăng ký được chia theo các đơn vị Chi hội, BCH Liên chi và Chi hội thường xuyên theo dõi, khuyến khích và hỗ trợ các bạn đăng ký phấn đấu theo các chỉ tiêu của “Sinh viên 5 tốt”.
III.            Phân công và tiến độ thực hiệnTrên đây là kế hoạch triển khai hướng dẫn của HSV trường về việc bình xét danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2014 – 2015. Đề nghị các bạn được phân công phụ trách tổ chức thực hiện tốt kế hoạch này.

Ban Thông Tin&Truyền Thông
Hoàng Sơn
Category

1 nhận xét:

  1. The 8 Best Casinos in Las Vegas (with reviews) - Mapyro
    The 8 Best 이천 출장샵 Casinos in Las Vegas (with reviews) 의왕 출장샵 · 대전광역 출장샵 Golden Nugget: Casino · Silver Star: Vegas Casino 여수 출장안마 · Drai Casino · Treasure 전라북도 출장샵 Island Casino · The Venetian.

    Trả lờiXóa

Popular Post

Liên hệ


Thông tin liên hệ


Email tư vấn: bch@lienchiangiang.vn
Tư vấn qua mạng xã hội: https://www.facebook.com/lienchiangiang

Videos

Gửi tin nhắn

♖Họ tên :
✎Email *bắt buộc
✉Tin nhắn *bắt buộc