Website phong trào Sinh viên 5 tốt - Liên chi hội sinh viên An Giang.

Phong trào Sinh viên 5 tốt ©

SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ?

Danh hiệu "sinh viên 5 tốt" là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, "Sinh viên 5 tốt" năm nay đã được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho việc xét học bổng, du học, tuyển dụng,... Phong trào “Sinh viên 5 tốt” là phong trào lớn trong sinh viên cả nước; là danh hiệu Sinh viên có uy tín, là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình ở 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Thể lực tốt – Hội nhập tốt – Tình nguyện tốt”

Tại Đại học Cần Thơ, các bạn sinh viên liên hệ Ban chấp hành các chi hội sinh viên trực thuộc Liên chi hội sinh viên An Giang để được hướng dẫn cách thức đăng ký.

Hướng dẫn

Tiêu chuẩn cấp thành phố & trung ương

1. Tiêu chuẩn chung
- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường);
- Được Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh đề nghị xét ở cấp Trung ương (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải được Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đề nghị).
2. Tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Đối với những trường đặc thù không đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Giỏi.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.
+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu... được biểu dương từ cấp trường hoặc cấp xã trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt
- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên.
+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tư cách là tác giả thứ nhất.
+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt: Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).
- Tham gia và đạt giải cấp trường trở lên tại các hoạt động thể thao phong trào.
2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt
- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)
- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt
- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B2 hoặc tương đương bằng B2 (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường.
- Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
* Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu.
II. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:
1. Đối tượng:
- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội; liên chi đoàn, chi đoàn - đối với các trường chưa thành lập tổ chức Hội Sinh viên
2. Tiêu chuẩn
- Phải đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
- Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

Tiêu chuẩn cấp trường

1. Đạo đức tốt

1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

- Có lối sống văn hóa, văn minh.

- Điểm rèn luyện trung bình năm học đạt từ 80 điểm trở lên.

1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:

- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.

- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.

- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.

2. Học tập tốt

2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.

- Chuyên cần trong học tập.

- Điểm trung bình chung học tập năm học đạt từ 2,5 trở lên và không bị nợ môn trong năm học.

2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:

- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.

- Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.

- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương các tổ chức khoa học, xã hội.

- Có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.

- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.

3. Thể lực tốt

3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) Đạt điểm B trở lên ít nhất 2 học phần Giáo dục thể chất. Và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

(2) Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm học do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu

- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

4. Tình nguyện tốt

4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

- Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

(1) Được khen thưởng trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2016.

(2) Tham gia ít nhất 03 hoạt động tình nguyện trong năm học.

(3) Tham gia ít nhất 02 lần Hiến máu tình nguyện trong năm học.

4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.

- Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện trong năm học.

- Được nhận các giải thưởng về tình nguyện do các cấp chính quyền, các tổ chức trao tặng.

5. Hội nhập tốt

5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc

Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

(1) Về ngoại ngữ và tin học

+ Ngoại ngữ: đạt 1 trong 3 điều kiện sau

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ theo bảng quy đổi bên dưới

Đối tượng

Chứng chỉ

CEFR

IELTS

TOEIC

TOEFL

Sinh viên

năm 1, 2

A

A2

3.5

300

420 BPT

120 CBT

40 iBT

Sinh viên

năm 3 trở lên

B

B1

4.5

450

500 BPT

173 CBT

61 iBT

- Điểm trung bình ít nhất 02 học phần ngoại ngữ đạt từ B trở lên và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Olympic ngoại ngữ cấp trường trở lên.

+ Tin học: đạt 1 trong 3 điều kiện sau

- Đạt chứng chỉ A tin học trở lên;

- Điểm trung bình 02 học phần tin học đạt từ B trở lên và trong năm học phải học ít nhất 01 học phần.

- Được cấp giấy chứng nhận tham gia cuộc thi Olympic tin học cấp trường trở lên.

(2)+ Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm; các cuộc thi tìm hiểu kiến thức lịch sử, văn hóa, xã hội hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động phong trào cấp Khoa, Liên chi hội trở lên.

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động Hội nhập do cấp Khoa, Liên chi hội trở lên tổ chức.

5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu

- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.

- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

Hướng dẫn bình xét danh hiệu Sinh viên 5 tốt năm học 2014-2015TIÊU CHUẨN CẤP TRƯỜNG
I. TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU“SINH VIÊN 5 TỐT”
1. Đạo đức tốt
1.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.
- Có lối sống văn hóa, văn minh.
- Điểm rèn luyện trung bình năm học 2014-2015 đạt từ 80 điểm trở lên.
1.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét danh hiệu:
- Tham gia và đạt giải từ giải Ba cấp tỉnh, thành phố trở lên trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên - Hội sinh viên tổ chức, đạt giải Ba trở lên trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.
- Tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của câu lạc bộ, đội, nhóm tham gia).
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm và cấp thiết được khen thưởng, biểu dương từ cấp xã, phường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng trung ương và địa phương.
- Là thanh niên tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng trên các lĩnh vực tại địa phương, đơn vị hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng Trung ương và địa phương.
2. Học tập tốt
2.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Có động cơ, thái độ học tập đúng đắn.
- Chuyên cần trong học tập.
- Điểm trung bình chung học tập năm học 2014-2015 đạt từ 2,5 trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:
- Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.
- Tham gia kỳ thi Olympic các môn học từ cấp khoa trở lên.
- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương các tổ chức khoa học, xã hội.
- Có bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.
- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
- Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức.
3. Thể lực tốt
3.1. Tiêu chuẩn bắt buộc: Đạt 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe”, “Sinh viên khỏe” trong các kỳ kiểm tra thanh niên khỏe do cấp Liên chi hội sinh viên trở lên tổ chức.
- Có đủ sức khỏe để học tập, rèn luyện (Có điểm đạt đối với các môn thể dục), tập thể dục thường xuyên. Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 01 học kỳ do cấp Khoa, Liên chi hội hoặc Đoàn, Hội Sinh viên trường tổ chức.
- Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.
3.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu
- Là thành viên đội tuyển cấp tỉnh, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
- Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.
* Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.
4. Tình nguyện tốt
4.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau:
(1) Tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ chương trình Tiếp sức mùa thi hoặc chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2015.
(2) + Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 chi hội, câu lạc bộ, đội nhóm.
      + Tham gia tốt các hoạt động tình nguyện khác trong năm học.
4.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.
- Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện trong năm học.
- Được nhận các giải thưởng về tình nguyện do các cấp chính quyền, các tổ chức trao tặng.
5. Hội nhập tốt
5.1. Tiêu chuẩn bắt buộc
- Đạt một trong 2 điều kiện sau:
+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B hoặc tương đương bằng B (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5) và có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên. Đối với những sinh viên chưa có bằng hoặc chứng chỉ và thì Điểm tổng kết môn ngoại ngữ, tin học phải đạt từ B trở lên.
+ Tham gia các cuộc thi Olympic ngoại ngữ, tin học từ cấp trường trở lên.
- Riêng đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Pháp, các chuyên ngành Công nghệ thông tin có điểm tổng kết các môn chuyên ngành đạt từ 2.8 trở lên.
- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng mềm hoặc trực tiếp tổ chức các hoạt động phong trào.
5.2. Tiêu chuẩn ưu tiên: Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu
- Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.
- Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN:
1. Đối tượng xét chọn
Là sinh viên đang học các ngành Đại học, Cao đẳng hệ chính quy, liên thông tại trường Đại học Cần Thơ. Sinh viên chưa là Hội viên Hội sinh viên Việt Nam có thể nộp hồ sơ xét chọn đến Ban chấp hành Chi hội sinh viên của huyện nơi mình đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Hội sinh viên trường.
Không thực hiện xét lại đối với các sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” từ cấp trường trở lên. Các sinh viên đã đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường có thể nộp hồ sơ để xét chọn danh hiệu cấp Thành phố (hồ sơ tập hợp riêng).
2. Hội đồng xét chọn:
Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:
+ Hội đồng xét chọn cấp Chi hội là Ban chấp hành Chi hội và có thể mời một số Hội viên tiêu biểu là Ủy viên Ban chấp hành các nhiệm kỳ trước. Hội đồng xét chọn cấp Chi hội không quá 07 người.
+ Hội đồng xét chọn cấp Liên chi hội (bao gồm các Liên chi hội sinh viên, Câu lạc bộ, Đội nhóm trực thuộc Hội sinh viên trường) là các Ủy viên Ban chấp hành Liên chi hội và có thể mời một số Hội viên tiêu biểu là Liên chi hội trưởng, phó các nhiệm kỳ trước.
+ Hội đồng xét chọn cấp trường gồm Ban Thư ký Hội Sinh viên trường, mời đại diện Đảng ủy - Ban giám hiệu, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, một số phòng, ban chức năng của nhà trường.
3. Các bước xét chọn:
Bước 1: Ban chấp hành Chi hội hướng dẫn Hội viên, sinh viên đối chiếu các tiêu chuẩn của sinh viên 5 tốt, hoàn thành hồ sơ nộp cho Ban chấp hành Chi hội.
Bước 2: Hội đồng xét chọn cấp chi hội tổ chức bình chọn “Sinh viên 5 tốt” trên cơ sở các hồ sơ nộp, lập danh sách gửi về Ban chấp hành Liên chi để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp Liên chi.
Bước 3: Hội đồng xét chọn cấp Liên chi tổ chức bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Liên chi, lập danh sách các hồ sơ tiêu biểu gửi về Ban chấp hành Hội sinh viên trường để xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”cấp trường.
Bước 4: Hội đồng xét chọn cấp trường tiến hành họp xét công nhận và tổ chức tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Tặng giấy chứng nhận, giấy khen cho các sinh viên đạt danh hiệu vào dịp 9/1/2015.
4. Hồ sơ nộp về Hội sinh viên trường
- Danh sách kèm công văn đề nghị xét Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường của Ban chấp hành Liên chi hội sinh viên, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ, Đội nhóm.
- Biên bản họp xét của Hội đồng xét chọn cấp Liên chi.
- Báo cáo thành tích thực hiện cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” của mỗi cá nhân (theo mẫu) kèm theo bản sao các Bảng điểm, Giấy khen, Chứng nhận, Chứng chỉ để minh chứng (không cần công chứng). Hồ sơ của mỗi cá nhân để trong túi hồ sơ riêng để tránh thất lạc.
5. Tiến độ thời gian:
- Trước ngày 10/11/2015: Các chi hội hoàn thành việc triển khai, hướng dẫn, bình xét, nộp danh sách kèm hồ sơ các cá nhân đề nghị công nhận về Ban chấp hành Liên chi hội.
- Trước ngày 20/11/2015: Các Liên chi hội, Câu lạc bộ, Đội nhóm hoàn thành việc bình xét danh hiệu cấp Liên chi và chọn những hồ sơ đủ điều kiện gửi về Ban chấp hành Hội sinh viên trường.
- Trước ngày 01/12/2015: Hội sinh viên trường tổ chức xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường và ra quyết định công nhận.

- Ngày 9/1/2015 (dự kiến): Trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.


HƯỚNG DẪN HỒ SƠ BÌNH XÉT

TIÊU CHUẨN CẤP THÀNH PHỐ & TRUNG ƯƠNG
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN
DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT”   CẤP TRUNG ƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 155QĐ/TWHSV ngày 10 tháng 9 năm 2014
của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)

Nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, cụ thể như sau:
I. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
1. Tiêu chuẩn chung
- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường);
- Được Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh đề nghị xét ở cấp Trung ương (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải được Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đề nghị).
2. Tiêu chuẩn cụ thể
2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt
- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Đối với những trường đặc thù không đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Giỏi.
- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.
+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu... được biểu dương từ cấp trường hoặc cấp xã trở lên.
2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt
- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).
- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:
+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên.
Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tư cách là tác giả thứ nhất.
+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.
+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.
2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt: Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau
- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).
- Tham gia và đạt giải cấp trường trở lên tại các hoạt động thể thao phong trào.
2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt
- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)
- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.
2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt
- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B2 hoặc tương đương bằng B2 (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường.
- Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.
- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.
* Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu.
II. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:
1. Đối tượng:
- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội; liên chi đoàn, chi đoàn - đối với các trường chưa thành lập tổ chức Hội Sinh viên
2. Tiêu chuẩn
Phải đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.
         - 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.
-  Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.
-  Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.
Category

4 nhận xét:

 1. The best 3D models - Titanium Arts
  The best 3D models. babyliss nano titanium flat iron The titanium wheels best 3D models. If you need microtouch solo titanium to titanium or ceramic flat iron have 3D modeling in 3D, I can ford edge titanium 2021 do 3D models like 1D Star.

  Trả lờiXóa
 2. 온라인 바카라 사이트에서 바카라 게임을 하고 싶지만, 규칙을 아예 모르신다면 공부 및 연습이 필요합니다. 실전 게임 전에 바카라에 대한 규칙을 정확히 숙지하고 게임에 임해야 아무래도 승률이 올라가고 좋은 카지노 사이트 베팅 점을 찾을 수 있는 것이죠. 한국에는 모바일 장치로 플레이하고 싶어 하는 갬블러가 많이 있습니다. 이제 언제 어디서든 다양한 모바일 게임을 플레이하실 수 있습니다. 당사가 추천하는 카지노는 Android, Apple 등 주요 스마트폰 및 태블릿 장치를 지원합니다.

  Trả lờiXóa
 3. With the app, find a way to|you presumably can} wager on your favorite slots, live on line casino tables, Keno, and sports occasions (live and pre-event). It is secure and easy to deposit and withdraw cash from the app, and in case might have|you could have|you may have} any queries, the 바카라사이트 client assist group is always prepared to assist. This unique and useful tool allows to shortly and easily suggest limits for deposits or losses to make sure your experience is as enjoyable and secure as attainable.

  Trả lờiXóa
 4. We're going to disregard restore value, electricity, and so forth. for the sake of simplicity. We discover methods suppose about|to consider} design, the process of invention. Get Hats for Women visited by some small birds with this superior bird feeder. This was designed for a specific gate however might be} edited to fit a different one.

  Trả lờiXóa

Popular Post

Liên hệ


Thông tin liên hệ


Email tư vấn: bch@lienchiangiang.vn
Tư vấn qua mạng xã hội: https://www.facebook.com/lienchiangiang

Videos

Gửi tin nhắn

♖Họ tên :
✎Email *bắt buộc
✉Tin nhắn *bắt buộc